IMPETUS Informasjonsbrev

 

 

IMPETUS:
Intelligent styring av prosesser, etikk og teknologi for urban sikkerhet

Et forsknings- og innovasjonsprosjekt i Horizon 2020, Secure Societies
(Grant number: 883286)

 

Denne informasjonen handler om deltakelse i intervjuer, fokusgruppe, spørreundersøkelser og spørreskjemaer i forskningsprosjektet IMPETUS, som tar sikte på å styrke motstanden til smarte byer i møte med sikkerhetstrusler i det offentlige rom. Prosjektet vil gi bymyndighetene nye midler for å løse sikkerhetsspørsmål i offentlige rom ved hjelp av data samlet fra et nettverk av kameraer, miljøsensorer og flere sammenkoblede AI-systemer som styrer viktige infrastrukturer i en smart by. IMPETUS vil bidra til å beskytte innbyggerne mot uetisk bruk av personopplysninger og vil lette oppdagelse av trusler ved å bistå med fysisk og cybersikkerhetsadministrasjon. Finansiering er mottatt fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram.

Vi inviterer deltakere blant praktikere og innbyggerne (representanter) inkludert de som er direkte involvert i ledelse av fysisk sikkerhet og cybersikkerhet, beslutningstakere, tjenesteleverandører/operatører av kritisk infrastruktur, ledere og førsterespondenter, samt offentlige organisasjoner. Vi leter etter personer som ønsker å delta i intervjuer, fokusgrupper og/eller bidra til spørreskjema og/eller øvelser.

Forskningstilnærming

IMPETUS tar for seg tre komplementære, men overlappende områder:

 • Teknologier: bruke tingenes internett (IoT), kunstig intelligens (AI) og Stordata-analyse for å integrere og utvikle verktøy og prosesser som lar byer administrere både fysisk sikkerhet og cybersikkerhet
 • Etikk: sørge for at Smart City-funksjoner er utviklet til fordel for innbyggerne og for å balansere potensielt motstridende behov for å samle inn, transformere og dele store mengder data i samsvar med personvern
 • Prosesser: levere en multibruker-løsning som er fullt tilpasset de kognitive prosessene og retningslinjene for distribusjon, samt operasjonelle behov som støtter beslutningstaking fra flere involverte interessenter i byen

Konsortiet består av 17 partnere fra 11 forskjellige EU-medlemmer og tilknyttede land. Det samler fem forskningsinstitusjoner, syv spesialiserte industri- og SMB-selskaper, tre frivillige organisasjoner og to lokale kommuner. Store gateprøver vil bli avholdt i de kommunale byene Oslo, Norge og Padova, Italia. Konsortiet vil bli supplert med COSSEC (Community of Safe and Secure Cities) - en gruppe sluttbrukere og andre interessenter som vil gi tilbakemelding på IMPETUS-operasjoner. COSSEC vil bli invitert til å delta i intervjuer, fokusgruppe, workshops og spørreskjema for utvikling og evaluering av IMPETUS-resultater.

Hvem mottar denne invitasjonen?

Praktikere og borgerrepresentanter inkludert de som er direkte involvert i ledelsen av fysisk sikkerhet og cybersikkerhet, beslutningstakere, tjenesteleverandører/operatører av kritisk infrastruktur, ledere og førsterespondenter, samt offentlige organisasjoner. IMPETUS vil bare rekruttere profesjonelle.

Hva betyr det å "delta" i prosjektet?

Deltakere kan bli invitert til å bli med på en eller flere aktiviteter, for eksempel intervjuer, workshops/fokusgrupper og spørreundersøkelser. Du kan selv velge hvilke invitasjoner du vil godta.

Et intervju tar vanligvis mellom en time og en og en halv time. Vanligvis vil to personer fra IMPETUS-prosjektgruppen delta i intervjuet. For å unngå å reise, foretrekker vi å bruke telekonferanse så mye som mulig.

Arbeidsgrupper/fokusgrupper er interaktive arrangementer som involverer flere deltakere. Disse vil foregå online eller i et møterom, avhengig av behovene og tilgjengeligheten til de fremmøtte. Deltakerne vil samarbeide med forskere fra IMPETUS-teamet for å diskutere spørsmål knyttet til sluttbrukerens anvendelighet og aksept av IMPETUS-løsninger. Varigheten av hvert verksted vil bli definert i henhold til det spesifikke omfanget (det kan vanligvis variere fra noen få timer til to dager).

Ved spørreundersøkelser vil vi be deg om å svare på noen spørsmål og/eller gi litt informasjon om deg selv og/eller dine meninger. Disse vil bruke et tekstformat, enten ved å fylle ut og returnere trykte skjemaer eller en sikker, nettbasert løsning.

Hvilken informasjon vil vi samle inn om deg og hvordan vil den bli lagret?

Vi vil stille spørsmål om meninger og bekymringer om etiske spørsmål i smarte byer-teknologier. Vi tar notater av svarene. Dersom du tillater det, vil vi også bruke lydopptak.

De direkte identifiserbare personopplysningene vil bli koblet til de innsamlede dataene gjennom et referansenummer som refererer til en egen navneliste. Denne listen vil bli lagret separat fra dataene på en sikret server i et nettverk som tilhører prosjektkoordinatoren i en mappe med tilgangskontroll basert på passord. Bare prosjektkoordinator og prosjektmedlemmer som vil ha direkte kontakt med deg har tilgang til det.

Sensitiv personlig informasjon som rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs tro, filosofisk tro, medlemskap i fagforeninger eller helserelaterte data vil ikke bli spurt om under intervjuene, men slik informasjon kan utilsiktet samles inn dersom den blir gitt frivillig.

Hva vil skje med informasjon om deg?

Vi behandler personopplysningene dine basert på ditt samtykke. All personlig informasjon vil bli behandlet konfidensielt. Informasjon du gir i forbindelse med deltakelsen vil ikke bli lenket til deg i offentlige dokumenter. Det vil heller ikke være mulig å identifisere hvem som har deltatt i prosjektaktiviteter i vitenskapelige eller andre publikasjoner produsert av prosjektet. Listen over deltakernavn og kontaktinformasjon for deltakerne vil holdes atskilt fra informasjonen som samles inn under intervjuer og andre aktiviteter. Bare prosjektleder og IMPETUS prosjektmedlemmer som har direkte kontakt med deg har tilgang til denne listen. Listen med navn, intervjutranskripsjoner og opptak vil bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendige, og uansett senest 6 måneder etter at prosjektet er fullført.

Hvem gjennomfører prosjektet?

IMPETUS er finansiert av EU-kommisjonen og utføres av et konsortium av partnere. Den komplette listen over partnernavn er tilgjengelig på prosjektnettstedet på https://www.impetus-project.eu/. Konsortiet inkluderer partnere fra: Frankrike, Belgia, Estland, Italia, Israel, Romania, Spania, Nederland, Sveits, Kroatia og Norge. Partnerne som samler inn data i prosjektet er SINTEF (Norge), Oslo (Norge), Padova (Italia) og Institutt for sikkerhetspolicy (Kroatia). Disse partnerne har felles kontroll og ansvar for dataene som er samlet inn, og er pålagt å oppfylle rettighetene til enhver registrert i henhold til GDPR.

SINTEF (Norge) koordinerer IMPETUS. Norsk senter for forskningsdata (NSD) fører tilsyn med at etiske og juridiske regler håndheves riktig av prosjektet.

Hvor lenge vil prosjektet vare?

IMPETUS er planlagt å avslutte 31.08.2022.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i prosjektet, og du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg tilbake vil all personlig informasjon, intervjuutskrifter og opptak slettet umiddelbart.

Juridiske rettigheter

Så lenge du kan bli identifisert i de innsamlede dataene, har du rett til: å få tilgang til personopplysningene som behandles om deg, be om at personopplysningene dine blir slettet, be om at feil personopplysninger om deg blir rettet/utbedret, motta en kopi av dine personopplysninger (på en sikker måte), og å sende en klage til Data Protection Officer (se nedenfor) eller det norske Datatilsynet angående behandlingen av dine personopplysninger.

Kontaktpersoner

Kontaktpersonene for den spesifikke aktiviteten / aktivitetene du er bedt om å delta i er:

           Jelena Radosevic, ISP, Croatia, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           Krunoslav Katic, ISP, Croatia, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dersom du har bekymringer angående sikkerhetsspørsmål kan du kontakte:

           Sikkerhetsoffiser: Per Håkon Meland, SINTEF, Norge, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dersom du har bekymringer knyttet til etiske spørsmål kan du kontakte:

           Etikkansvarlig: Krunoslav Katic, ISP, Kroatia, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dersom du har bekymringer knyttet til databeskyttelse kan du kontakte Data Protection Officer (DPO) aktuell for din lokasjon:

 •  SINTEF
  • Name of the DPO: Jan Wåge - Data Protection Coordinator
  • Contact details: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • City of Oslo
  • Name of the DPO: Eirik Bærulfsen
  • Contact details: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • City of Padova
  • Name of the DPO: Paolo Rossi
  • Contact details: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dersom du har noen generelle spørsmål om IMPETUS, eller er usikker på hvem som er den rette personen å kontakte for det aktuelle spørsmålet, så bør du kontakte:

Prosjektkoordinator: Joe Gorman, SINTEF, Norge This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.